کش ژاکارد در نوشته و طرح های مختلف

از انواع کش نوشته دار به عنوان کش از رو برای لباس های ورزشی,لباس زیر و …استفاده میشود.