کش سر رسید نوع دیگری از کشهای نساجی میباشند که در عرض پایین و درر رنگبندی فراوان جهت استفاده برای جلد سررسیدها میباشند.

کش سر رسید نوع دیگری از کشهای نساجی میباشند که در عرض پایین و درر رنگبندی فراوان جهت استفاده برای جلد سررسیدها میباشند.